Pomáhame študentom….

Posted by on 13. December 2012

Naše zariadenia sociálnych služieb pomáhajú študentom získavať potrebnú prax.

PROFIL PRACOVISKA PRE VÝKON PRAXE  ŠTUDENTA FSVaZ UKF Nitra

Názov a adresa pracoviska

Spoločnosť Zlatý  Vek ,o.z.

Zariadenie sociálnych služieb Štúrova 965/ 22 , 941 06 Komjatice

Typ klientely

Seniori s celoročným pobytom , osoby ohrozené sociálnym vylúčením , občania ŤZP , osoby s iným zdravotným  postihnutím /Alzheimer ,Parkinson, Sklerosis Multiplex ,Demencie…/

Ciele práce

Zabezpečiť klientovi kontakt so spoločnosťou , zamedzenie sociálnej exklúzie / prevencia sociálnej exklúzie /

Poskytovanie sociálneho poradenstva, vzdelávanie klientov

Podpora činností , zameraných na uchovanie sebestačnosti

Tréning pamäti- kognitívna rehabilitácia

Metódy práce s klientom

Sociálna práca s jednotlivcom , so skupinou a s rodinou

Poskytovanie sociálnych služieb

Pozorovanie, rozhovor, motivácia klienta, ergoterapeutická činnosť , kinezioterapia, muzikoterapia, biblioterapia, arteterapia ,

Štúdium a analýza dokumentov a materiálov

Etapy: Evidencia , diagnostika , navrhovanie riešenia  a plán sociálnej terapie prostredníctvom individuálneho rozvojového plánu

Sociálna terapia a verifikácia

Ponuka práce pre študenta na praxi

(čo bude študent robiť, čo si môže vyskúšať, osvojiť, naučiť sa,…

Oboznámenie sa s pracoviskom, s cieľovými skupinami ,  rozhovory s klientmi ,práca s agendou , vedenie dokumentácie, práca s individuálnymi rozvojovými plánmi , získanie skúseností s uplatňovaním legislatívy v praxi , osvojiť si a vyskúšať v praxi jednotlivé metódy sociálnej práce.

Špecifické požiadavky na študenta na praxi

Empatia, trpezlivosť, komunikatívnosť , flexibilita , aktívne zapájanie sa , samostatný a tvorivý prístup, odborná úroveň , všeobecný prehľad , ochota učiť , zachovávanie mlčanlivosti

Kapacita študentov na 1 deň

1-2 študenti na jeden deň

Štatutárny zástupca

Ing. Marek Jankulár , riaditeľ o.z.

Sprievodca praxe pre študenta + kontakt

Mgr. Renata Elzerová

tel.kontakt : 0917 207 637

KONTAKTNÝ EMAIL:

Info@ddzlatyvek.sk , vrchna_komjatice@ddzlatyvek.sk

Odporúčania na  ďalšie pracovisko s kontaktom

Zariadenie sociálnych služieb  Spoločnosť Zlatý  Vek ,o.z. Bojná č.209

Kontakt: info@ddzlatyvek.sk; vrchna_bojna@ddzlatyvek.sk

Mgr. Eva Gubišová 0917/96 92 99