Naše služby

V našich zariadeniach sa poskytujú v zmysle zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách:

A. ODBORNÉ ČINNOSTI:

 • Pomoc pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyz. osoby podľa prílohy č. 3 zákona č. 448/2008 Z.z.
 • Sociálna rehabilitácia
 • Ošetrovateľská starostlivosť
 • Sociálne poradenstvo
 • Pracovná terapia
 • Osobné vybavenie

B. OBSLUŽNÉ ČINNOSTI

 • Ubytovanie
 • Stravovanie
 • Upratovanie
 • Pranie, žehlenie, údržba bielizne a šatstva
 • Odvoz

C. ĎALŠIE ČINNOSTI

 • Vzdelávanie
 • Záujmová činnosť v členení na:
  • kultúrnu
  • spoločenskú
  • športovú
  • rekreačnú
 • Zdravotné rehabilitácie a terapie:
  • rehabilitácia
  • ergoterapeutická činnosť – nácvik jemnej motoriky, bežných denných činností, úchopovej činnosti
  • muzikoterapia – zážitková terapia
  • kinezioterapia – liečebná telesná výchova individuálna a skupinová
  • canisterapia – využíva pozitívne pôsobenie psa na fyzickú, psychickú a sociálnu pohodu človeka.
  • biblioterapia – skupinová alebo individuálna terapeutická metóda, ktorá využíva čítanie na liečbu
  • psychomotorická terapia
 • Internet, videohovory cez skype
 • Zapožičiavanie a objednávanie dennej tlače a časopisov
 • Úschova cenných vecí
 • Sprostredkovanie kaderníckych a pedikérskych služieb