Typy zariadení

Spoločnosť Zlatý vek, o.z. poskytuje starostlivosť a sociálne služby v nižšie uvedených typoch zariadení s  celoročnou pobytovou formou:

1. zariadenie pre seniorov (ZPS)-domov dôchodcov

V tomto zariadení sa poskytuje sociálna služba fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby podľa prílohy č. 3 zákona č. 448/2008 Z.z., resp. poskytovanie sociálnej služby v tomto zariadení potrebuje z iných vážnych dôvodov.

Zariadenie pre seniorov sa pôvodne nazývalo domov dôchodcov. Tento typ zariadenia je teda určený pre klientov, ktorý už dovŕšili dôchodkový vek a zároveň ich zdravotný stav alebo sociálna situácia si vyžaduje sústavnú starostlivosť inej osoby, pretože pomoc prostredníctvom terénnych opatrovateliek do domácností by nestačila uspokojiť ich potreby.

Klient by mal mať posúdenie od svojej obce alebo mestského úradu, že je na takúto starostlivosť odkázaný. V prípade, že posudok klient má, zo zákona má nárok na finančný príspevok z toho úradu, ktorý posudok vydal.

2. ZARIADENIE OPATROVATEĽSKEJ SLUŽBY (ZOS)

V zariadení ZOS sa poskytuje sociálna služba na určitý čas plnoletej fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby podľa prílohy č. 3 zákona č. 448/2008 Z.z., ak jej nemožno poskytnúť opatrovateľskú službu. Určitým časom sa myslí napr. obdobie počas dovolenky, obdobie doliečenia po prepustení z nemocnice, resp. počas využívania odľahčovacej služby.

V zariadení opatrovateľskej služby sa poskytuje prechodná 24- hodinovú starostlivosť v čase, keď si ju nemôžu zabezpečiť klienti sami, napríklad po návrate z nemocnice, v čase dovolenky rodinných príslušníkov a pod. Pobyt je poskytovaný teda na dobu určitú, spravidla do 3 mesiacov. Klient by mal mať posudok od svojej obce alebo mestského úradu, že je na takúto starostlivosť odkázaný. V prípade, že posudok klient má, zo zákona má nárok na finančný príspevok z toho úradu, ktorý posudok vydal.

3. DOMOV SOCIÁLNYCH SLUŽIEB (DSS)

V domove sociálnych služieb sa poskytuje sociálna služba fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej V podľa prílohy č. 3 zákona č. 448/2008 Z.z., alebo fyzickej osobe, ktorá je nevidiaca alebo prakticky nevidiaca a jej stupeň je najmenej III podľa prílohy č. 3 cit. Zákona.

Domov sociálnych služieb je zariadenie, v ktorom sa poskytuje starostlivosť klientovi, ktorý nemusí mať dôchodkový vek, ale jeho zdravotný stav si vyžaduje celodennú a sústavnú starostlivosť inej osoby.

Klient by mal mať posudok o odkázanosti na túto službu od príslušného vyššieho územného celku, v ktorého územnom obvode má trvalé bydlisko. Posudok musí byť minimálne na V. stupeň odkázanosti. V prípade, že je klient nevidiaci, alebo prakticky nevidiaci, musí dosiahnuť posúdenie minimálne na III. stupeň odkázanosti. V prípade, že takýto posudok klient má, zo zákona má nárok na finančný príspevok z toho úradu VÚC, ktorý posudok vydal.

4. ŠPECIALIZOVANÉ ZARIADENIE (ŠZ)

V špecializovanom zariadení sa poskytuje sociálna služba fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby, jej stupeň odkázanosti je najmenej V. podľa prílohy č. 3 cit. zákona a má zdravotné postihnutie, ktorým je najmä Parkinsonova choroba, Alzheimerova choroba, pervazívna vývinová porucha, skleróza multiplex, schizofrénia, demencia rôzneho typu etiológie.