Opatrenia COVID-19

Na základe usmernenia, ktoré vydal dňa 20.4.2020 Úrad verejného zdravotníctva SR a z dôvodu čo najväčšej ochrany našich zamestnancov, pacientov a klientov sprísňujeme nasledovné opatrenia:

1. Nový nástup pacienta do DOS alebo klienta do ZSS
1. Pacient do DOS alebo klient do ZSS bude umiestnený až po skončení karantény, ktorú absolvoval na určenom karanténnom mieste a potvrdení negatívneho výsledku z odobratého biologického materiálu (ster z orofaryngu) na COVID-19.

2. Novým pacientom do DOS alebo klientom do ZSS musia byť pred nástupom odobrané a laboratórne vyšetrené 2 stery z orofaryngu na COVID-19 v minimálnom odstupe 24 hodín, s potvrdeným negatívnym výsledkom na COVID-19.

3. Pri nástupe do DOS alebo ZSS sa pacient/klient preukáže potvrdením o zdravotnom stave a o tom, že mu bola ukončená karanténa a nemá nariadené ďalšie karanténne opatrenia z dôvodu COVID-19 alebo iných infekčných ochorení.

2. Pacient DOS/Klient ZSS po ukončení hospitalizácie v zdravotníckom zariadení
1. Pacientovi DOS alebo klientovi ZSS (ktorí už sú umiestnení v DOS alebo v ZSS a vracajú sa z hospitalizácie z iného zdravotníckeho zariadenia) musia byť pred návratom do DOS alebo ZSS odobrané a laboratórne vyšetrené 2 stery z orofaryngu v minimálnom odstupe 24 hodín pri ukončení hospitalizácie v zdravotníckom zariadení, kde bol liečený pre inú diagnózu ako COVID-19.

2. Pacient do DOS alebo klient do ZSS môže byť prijatý späť až po 2 negatívnych laboratórnych výsledkoch na detekciu SARS-CoV-19 v minimálnom odstupe 24 hodín.