Typy zariadení

Spoločnosť Zlatý vek, o.z. poskytuje starostlivosť a sociálne služby v nižšie uvedených typoch zariadení s celoročnou pobytovou formou:

1. ZARIADENIE PRE SENIOROV (ZpS)

V tomto zariadení sa poskytuje sociálna služba fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby podľa prílohy č. 3 zákona č. 448/2008 Z.z., resp. poskytovanie sociálnej služby v tomto zariadení potrebuje z iných vážnych dôvodov.

Zariadenie pre seniorov sa pôvodne nazývalo domov dôchodcov. Tento typ zariadenia je teda určený pre klientov, ktorý už dovŕšili dôchodkový vek a zároveň ich zdravotný stav alebo sociálna situácia si vyžaduje sústavnú starostlivosť inej osoby, pretože pomoc prostredníctvom terénnych opatrovateliek do domácností by nestačila uspokojiť ich potreby.

Klient by mal mať posúdenie od svojej obce alebo mestského úradu, že je na takúto starostlivosť odkázaný. V prípade, že posudok klient má, zo zákona má nárok na finančný príspevok z toho úradu, ktorý posudok vydal.

2. ŠPECIALIZOVANÉ ZARIADENIE (ŠZ)

V špecializovanom zariadení sa poskytuje sociálna služba fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby, jej stupeň odkázanosti je najmenej V. podľa prílohy č. 3 cit. zákona a má zdravotné postihnutie, ktorým je najmä Parkinsonova choroba, Alzheimerova choroba, pervazívna vývinová porucha, skleróza multiplex, schizofrénia, demencia rôzneho typu etiológie.