Naše služby

V našich zariadeniach sa poskytujú v zmysle zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách:

Odborné činnosti:

 • Pomoc pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyz. osoby podľa prílohy č. 3 zákona č. 448/2008 Z.z.
 • Sociálna rehabilitácia
 • Ošetrovateľská starostlivosť
 • Sociálne poradenstvo
 • Rozvoj pracovných zručností
 • Osobné vybavenie
 • Pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov

Obslužné činnosti:

 • Ubytovanie
 • Stravovanie
 • Upratovanie
 • Pranie, žehlenie, údržba bielizne a šatstva
 • Odvoz

Ďalšie činnosti:

 • Vzdelávanie
 • Záujmová činnosť
 • Zdravotné rehabilitácie a činnosti s prvkami rôznych terapií
 • Internet, videohovory cez skype
 • Zapožičiavanie a objednávanie dennej tlače a časopisov
 • Úschova cenných vecí